İnsan Kaynakları Uzmanı

İLANIN AYRINTILARI

İnsan Kaynakları Uzmanı

insan kaynakları sorumlusu

İŞİN TANIMI

Nitelik ve Beceriler
-Tüm işe alım akışının yürütülmesi ve yönetilmesi. (İş gücü planı, ilan hazırlama, kaynak yönetimi, aday havuzu oluşturma, iş görüşmeleri organizasyonları, referans kontrolleri ve teklif süreçleri) -İşe girişlerin ve işten çıkışların yasal mevzuata uygun olarak mülakatlarının yapılarak yürütülmesi ve deneme sürelerinin takip edilmesi. -İş kanunun çerçevesinde personele verilecek ihtar, ceza ve iş akdi fesihlerinin gerçekleştirilmesi. -Personel özlük dosyalarının oluşturulması ve arşivlenmesi. Aylık personel giriş çıkış saatlerinin raporlamasını yapmak ve personel devamsızlığı kontrollerinin yapılması. İş sözleşmelerinin hazırlanarak personellere imzalatılması İşe yeni başlayan personelin oryantasyon eğitim süreçlerini planlamak ve oryantasyon eğitimlerini vermek. Eğitimlerin sertifikalandırılması, arşivlenmesi Eğitim ihtiyaç analizlerinin ilgili yöneticilerle tespit edilmesi. -Görev tanımlarının oluşturulması, organizasyon şemalarının oluşturulması, güncelliğinin sağlanması. -Çalışan motivasyonunu artırıcı etkinler düzenlemek ve çalışan memnuniyeti sürecinin yönetilmesi, çalışanların kendi arasında veya yöneticiler ile arasında oluşan anlaşmazlıkların çözümünü sağlamak ve yeniden iyi ilişkiler kurulmasına katkıda bulunmak. -Performans değerlendirme sürecini denetlemek. Personel vardiya sisteminin ayarlanması ve personelin haftalık izin takibini yapmak. -Personellerin günlük giriş çıkış saatlerinin kontrolünü yapmak. -İşkur bildirimlerinin yapılması. Yasal mevzuatı (İş Kanunu, SGK vb.) takip etmek ve şirket uygulamalarının mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak. -Yıllık izin planlaması yapmak ve girişlerinin yapılması. KVKK süreçlerinin kurulumu, uygulamaya geçirilmesi. -İşçi sağlığı ve güvenliği birimi ile birlikte çalışarak kanunen zorunlu eğitimlerin personele verilmesi ve işçi sağlığı ve güvenliği biriminin ihtiyacı olan evrak ve raporların hazırlanması.
Son Başvuru Tarihi
12.07.2022

BEKLENTİLER

En Az Öğrenim Seviyesi
Önlisans