Kamyon Şoförü

İLANIN AYRINTILARI

Kamyon Şoförü

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

 

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

 

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Kamyon Şoförü Başvuru Şartları

Genel Şartlar

1-    2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2-    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3-    Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

4-    18 yaşını tamamlamış olmak.

5-    Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yada muaf olmak.)

6-    Her aday Türkiye iş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

7-    Adayların, meslek koluna uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

8-    Belirtilen Süreler içerisinde evrak teslimi şahsen yapılacak olup, aksi takdirde başvuruları idarece reddedilecektir.

9-    İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 11.11.2022-15.11.2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapacaktır.

10-    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilemeyecektir.

Özel şartlar:

1-    İlanın ilk başvuru tarihi itibariyle başvuruda bulunacak adayların Gerede İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olması. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez (Tarihçeli yerleşim yeri belgesinde kayıtlı olan adresi dikkate alınır)

2-    İlanın ilk başvuru tarihi itibariyle 55 yaşını doldurmamış olmak.

3-    4 Yıl meslek deneyimine sahip olduğunu belgelemek.

4-    En az 5 yıllık C sınıfı Ehliyete sahip olmak.

.Belge Teslim İşlemleri:

1-    İlanın yayınlanmasının sona ermesi itibariyle 16-18/11/2022 tarihileri arasında mesai bitimine kadar başvuru için gerekli belgeleri (Sgk hizmet dökümü, Tarihçeli yerleşim yeri belgesi, ehliyet fotokopisi, kimlik fotokopisi, mesleğe ilişkin belgelerin fotokopisi, diploma fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi) süresi içerisinde Gerede Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Süresinden sonra yapılacak başvurular idarece kabul edilmeyecektir.

2-    Belirtilen tarihlerde adaylardan istenen evrakların Belediyeye teslim edilmemesi veya evrakların eksik teslim edilmesi halinde adayların isimleri nihai listede çıksa bile kuraya katılamayacaktır.

Kura İşlemleri:

1-    Kura işlemleri, belge işlemlerinin ardından 22.11.2022 tarihinde saat:14.00’da Gerede Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

2-    Talep edilen meslek kolları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısın 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 katı kadar asil aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü Mülakata Ait İşlemler

1.    Başvuru sayısının istihdam edilecek kadro sayısının 4 katına ulaşmaması durumunda kura çekilişi yapılmayacak olup doğrudan sözlü mülakat yapılacaktır.

2.    Sözlü mülakat 24.11.2022 tarihinde saat:09.30’da Gerede Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

3.    Sözlü mülakatta başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gerekmektedir.

4.    Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş ilanı sayısı kadar asil aday belirlenecektir.

Kura, Sözlü Mülakat ve Belge Teslim İşlemlerine ait genel hususlar:

1.    Kura, sözlü mülakat ve evrak teslimine ilişkin değişiklikler ve duyurular Belediyemizin web sitesinde ilan edilecek olup adaylara tebliğ niteliği taşıyacaktır, ayrıca yazılı tebligatta bulunulmayacaktır.

2.    Gerede Belediye Başkanlığı uygun gördüğü takdirde ilan koşullarının sağlanmaması, sözlü sınavda başarılı olunmaması veya herhangi bir nedenle talep edilen sayının bir kısmını veya tümünü her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

Gerçeğe Aykırı beyan

1.    Öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olan, talep şartlarının tümünü taşımayanların ya da taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, evrak teslimi, kura, mülakat ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

İŞİN TANIMI

Son Başvuru Tarihi
15.11.2022

BEKLENTİLER

En Az Öğrenim Seviyesi
İlkokul