Kanal Ve Izgara İşçisi

İLANIN AYRINTILARI

Kanal Ve Izgara İşçisi

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

 

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

 

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

AÇIKLAMALAR

1.    İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D Maddesi  ve  4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen  unvanlarda sözlü mülakat  yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.

2.    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3.    AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI ve SÖZLÜ MÜLAKAT USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Kanal ve Izgara İşçisi mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Akharım Belediye Başkanlığına gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört ) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri  Akharım Belediye Başkanlığı web sayfasında (   http://akharim.bel.tr/ ) ilan edilecektir.

4.    Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Akharım Belediyesi web sayfasında ( http://akharim.bel.tr/ ) ilan edilecektir.

5.    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

6.    Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Akharım belediyesi web sayfasından http://akharim.bel.tr/ takip etmeleri önem arz etmektedir.

7.    Noter Kurası sonucuna göre Akharım Belediyesine alımı için alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Akharım Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecektir.

8.    Noter Kurası sonucuna göre Akharım Belediyesine alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Akharım Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecektir.

9.    Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

10.    Alımı yapılan personeller 5 ay 29 gün süreli şekilde geçici olarak çalıştırılacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

2.    Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4.    Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5.    Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6.    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

7.    Başvuran adaylar Akharım Belediyesinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8.    18 yaşını tamamlamış olmak.

9.    Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

10.    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ÇALIŞMA ŞARTLARI

BELİRLİ SÜRELİ (GEÇİCİ) 5 AY 29 GÜN

 

ÖZEL ŞARTLAR

1.    Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak

2.    18 yaşını tamamlamış olmak,

3.    Sandıklı İlçesi 'nde ikamet etmek,

4.    MEB Onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler sertifikasına sahip olmak.

5.    MEB Onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Elle Taşıma sertifikasına sahip olmak.

6.    MEB Onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Arıtma Tesisi Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.

7.    En az öğrenim seviyesi: İlköğretim

En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) seviyesi aralığında olacaktır.

A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 29/09/2022  tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Akharım Belediyesinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Akharım Belediyesi web sayfasından   (   http://akharim.bel.tr/  )  duyurulacaktır.

2. Sözlü Mülakat 30/09/2022 tarihinde Cuma günü saat 10:00’da Akharım Belediyesinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Akharım Belediyesi web sayfasından (   http://akharim.bel.tr/  )  duyurulacaktır.

B) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1.    Başvuru Dilekçesi

2.    Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3.    Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4.    Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5.    Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

6.    Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7.    SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)

8.    Sağlık Raporu

9.    İstenen MEB onaylı Sertifikalar

10.    Akharım Belediye Başkanlığı Yazı işleri servisine 26/09/2022 tarihinde mesai saati bitimine kadar yukarıda belirtilen ve Belediye Başkanlığınca adaylardan istenen başvuru belgeleri şahsen teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belirtilen tarihlerde adaylardan istenecek evrakların Belediyeye teslim edilmemesi veya evrakların eksik teslim edilmesi halinde adayların isimleri nihai listede çıksa bile kuraya katılamayacaktır.

C) ATAMA İŞLEMLERİ

AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞ ADI’NA  ALINACAK ADAYLARDAN

1.    Noter kurası/Sözlü Mülakat ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen Akharım Belediyesi Yazı işleri müdürlüğü teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

2.    Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3.    Deneme süresi iki ay olup ( 2 ay ) bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

4.    Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

5.    Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İŞİN TANIMI

Son Başvuru Tarihi
23.09.2022

BEKLENTİLER

En Az Öğrenim Seviyesi
İlköğretim