ZORLU YILLARIN BİR GİRİŞİMİ: TÜRK ÇALIŞTIRMA DERNEĞİ (1919)

Giriş

II. Meşrutiyet Döneminde
(1908-1918), siyasi ve sosyal
açıdan olduğu kadar iktisadi
bakımdan da önemli gelişmeler
yaşanmıştır.

Dönemin siyasi
hayatına damga vuran ve
uzun süre iktidarda kalan
İttihat ve Terakki, iktisadi
hayatın yerli Müslümanlar
tarafından yönlendirildiği ve
Müslümanların özel şirketler
kurup ekonomik olarak
güçlenmelerini hedefleyen
“Milli İktisat Politikası”
olarak adlandırılan yöntemi
uygulamaya başlamıştır.

Böylece ticaret ve zanaatta
gayrimüslimlerin gerisinde
bulunan Müslüman-Türk
unsur, ticari hayata atılma ve
zanaatla uğraşma konularında
teşvik edilmeye başlamıştır.
Bu politikayla birlikte yabancı
tüccarların ayrıcalıklarına
son verilmiş, kooperatifler
aracılığıyla ticaret, yerli
Müslüman-Türk unsura
devredilmeye çalışılmıştır.
Türk sanayiciye gümrük ve
vergi muafiyetleri, fabrika
kurmak için bedava arsa
verilmesi gibi uygulamalar
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca millî
bankacılılığa yönelinmiş ve
taşrada Müslüman-Türk eşraf
banka açmaya özendirilmiştir.
Yabancı şirket ve fabrikalara
Türk personel bulundurma ve
Türkçe tabela asma zorunluluğu
getirilmiştir. Yine bu dönemde
köylüye karşılıksız tohum
verilmiş, Ziraat Bankasının
görevleri artırılmıştır.

Bütün bunlar meydana gelirken
aynı zamanda Trablusgarp,
Balkan Savaşları ve I. Dünya
Savaşının art arda yaşandığını
da belirtmek gerekir. Özellikle
I. Dünya Savaşı yıllarında
yaşanan yüksek enflasyon, hayat
şartlarını olumsuz etkilemiştir.
Osmanlı İstatistik İdaresinin 2
Kasım 1921 tarihinde hazırladığı
bir raporda 1914-1920 yılları
arasında gerçekleşen enflasyon
rakamlarından bahsedilmiştir.
Burada görülen ve yüzde 1700
oranında artışları ifade eden
rakamlar, savaşın meydana
getirdiği olumsuzluklar bir
yana halkın geçim standartları
bakımından meydana gelen
ekonomik sıkıntıyı ortaya
koymaktadır.

Birinci Dünya Savaşı’nın
yaşandığı olağanüstü şartlarda
İttihat Terakki iktidarının
uyguladığı millî iktisat
politikasıyla, Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e geçiş sürecinde
millî bir burjuvazinin
oluşturulması konusunda ciddi
adımlar atılmıştır. Millî anonim
şirketler giderek iktisadi hayata
hâkim olmaya başlamıştır. Millî
iktisat politikası uygulanmaya
çalışılırken millî bir çalışan kesim
de oluşturulması için çaba
gösterilmiştir. İşte bu çabalardan
biri de millî iktisat politikaları
neticesinde ortaya çıkan “Türk
Çalıştırma Derneği”dir.

Derneğin Kuruluşu ve
Kurucuları

Türk Çalıştırma Derneği,
merkezi İstanbul olmak üzere
20 Ağustos 1919’da kurulmuş
olup kurucuları şu isimlerden
oluşmuştur: Askeri yazarlardan
Emin Ali Bey, Askeri Tıbbiyeli
Binbaşı İhsan Bey, Ticaret-i
Umumiye Gazetesi Müdürü
ve Süt Mamulatı Şirketi İdare
Meclisi Reisi Ahmet Hamdi
Bey, Bahriye Subayı Ahmet
Celal Bey, Harbiye Nezareti
memurlarından Halit Bey,
muteber tüccardan Hüseyin
Hüsnü Bey, Bahriye Nezareti
Millî iktisat politikası
uygulanmaya
çalışılırken millî
bir çalışan kesim de
oluşturulması için çaba
gösterilmiştir. İşte bu
çabalardan biri de millî
iktisat politikaları
neticesinde ortaya
çıkan “Türk Çalıştırma
Derneği”dir.

Sille – Tarihi Kent

Sille, Konya’nın 7 km
kuzeybatısında yer alan
derin ve dar bir vadinin
iki yakasında kurulmuştur.
Vadinin arasından akan
bir dere bulunmaktadır.

Sille, günümüzde Selçuklu
Belediyesine bağlı bir
mahalledir. Konya Kültür
Varlıkları Koruma Bölge
Kurulu kararınca “kentsel
sit alanı” olarak ilân
edilmiştir.

TARİHÇE

Sille bölgesi, Frigyalılardan
günümüze iskân görmüş, Bizans
döneminden itibaren önemli
bir yerleşim yeri olmuştur.
Erken Hristiyanlık devrinin ilk
merkezlerinden; İstanbul-Kudüs
arasındaki hac yolunun önemli
konaklama noktalarından biridir.
Sille, tarihte Bizans, Selçuklu ve
Osmanlı devirlerinde mamur bir
yerleşim yeri olmuştur.

Kaynaklar, Bizans döneminde
Sille’de 60 kadar kilise ve
manastırın bulunduğunu
belirtmektedir. Osmanlılar
devrinde de önemini
kaybetmeyen Sille’de câmiler,
hamamlar ve çeşmeler
yaptırılmış; Türkler ve Rumlar bir
arada barış içinde yaşamışlardır.
Sille Osmanlı dönemi Türk kültür
hayatında da önemli bir yere
sahiptir. 18. yy.dan itibaren
Sille’de önemli hattatlar ve
şairler yetişmiştir.
Sille, Türk El Sanatları
bakımından da önemli bir
merkez olmuştur.

İŞGÜCÜ PIYASASINA GIRIŞTE GENÇLER İÇIN ÖNEMLI BIR KISAYOL: STAJ

Deneyimsiz personel çalıştırmak istemeyen
işletmeler ile deneyimsiz olduğu için işverenlerin
işe kabul etmekten kaçındığı ve bundan ötürü
deneyim kazanamayan gençler işgücü piyasasında
güçlüklerle karşı karşıya kalmakta ve her iki taraf
da bu durumdan zararlı çıkmaktadır.

Gençlik, ergenlik sonrası
dönemle orta yaş arası
dönemi ifade eden bir
kavramdır. Literatürde
-genç nüfusu tanımlamak
için farklı yaş aralıkları olsa
da- “genç” kavramı Türkiye
İstatistik Kurumu ve birçok
uluslararası kuruluş tarafından
15-24 yaş arasındaki
bireyleri tanımlamak için
kullanılmaktadır. Ülkemizin
sahip olduğu yaklaşık 13
milyon kişilik genç nüfus,
beraberinde büyük fırsatlar
getirmektedir.

Bununla birlikte
genç nüfusun iyi bir eğitim
alması ve işgücü piyasasında
yer alması; her geçen gün
önemini artırmakta, genç
işsizliğinin artış göstermesiyle
daha fazla gündeme
gelmektedir. Özellikle de
eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlerin genç nüfus
içerisindeki payının artması,
sadece ekonomik değil aynı
zamanda önemli bir sosyal
sorun olarak görülmektedir.

Genç işsizliği gelişmiş ülkelerde
bile önemli bir sorun alanıdır.
Bu sorunun nedenlerine
ilişkin çeşitli araştırmalar
bulunmaktadır.

Kurumumuz
tarafından gerçekleştirilen,
işgücü piyasasının talep
tarafının en kapsamlı
çalışması olan İşgücü Piyasası
Araştırması, işverenlerimizin
genç işgücünden neler
beklediğini de ortaya
koymaktadır. Araştırma
kapsamında işverenlerimize
genç personel seçiminde
aradıkları kriterler sorulmuştur.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI VE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

Dijitalleşen sanayide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi
ülkemiz açısından oldukça önemli bir konudur.

Sanayi 4.0 ile
gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve Ar-Ge alanında gelişen
teknoloji ve üretim süreçlerinin değişimi ile birlikte yeni mesleklerin
ortaya çıkacağı, bazı mesleklerde ise işgücü talebinin artacağı
ve bu artışın yeni kariyer fırsatlarını da beraberinde getireceği
öngörülmektedir.

Aynı zamanda farklı nitelikte bir üretim ve eğitim
süreci ile karşı karşıya kalacağımız kaçınılmaz bir gerçektir.
En önemlisi bu süreç nitelikli insan gücüne en fazla gereksinim duyulan bir süreç olacaktır.

İşgücünden beklenen en
kritik özellik; disiplinler
arası yeteneklere sahip
olabilmek ve bunları hayata
geçirebilmektir. Bu sebeple
bireylerin dijital çalışma
ortamıyla baş edebilmeleri için
gerekli becerileri kazanması ve
Sanayi 4.0 ile ortaya çıkan yeni
dijital becerilere hazır olması
gerekmektedir.
Özellikle veri analizi, yazılım,
siber güvenlik, robotik
uygulamalar, dijital iş süreçleri
gibi alanlarda nitelikli iş
gücüne ihtiyaç duyulacağı
tahmin edilmektedir. Bu
kapsamda; Endüstriyel Bilgisayar
Programcılığı, Giyilebilir Teknoloji
Tasarımcısı, Endüstriyel Kullanıcı
Arayüzü Tasarımcısı, Bulut Bilişim
Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı,
Veri Analisti, ERP Uzmanı,
Sosyal Medya Uzmanı, Yazılım
Geliştirme Uzmanı, Mobil Yazılım
Uzmanı, Oyun Geliştirme Uzmanı
gibi mesleklerde işgücü talebinin
artacağı öngörülmektedir.

192.168.1.1 Modem arayüzüne nasıl girilir? Şifre unutma

Modem arayüzü genellikle 192.168.1.1 IP adresi ile girilen ve modem ayarlarının yapıldığı, wifi şifresinin değiştirildiği bir arayüzdür.

Modem arayüzü ile ilgili sorun yaşıyorsanız modem şifresini unutmuş olabilirsiniz.

 

192.168.1.1 yada 192.168.I.I olarak yazılan IP adresi dışında 192.168.1.2 yada 192.168.2.1 gibi IP adresleri de kullanılmaktadır.

Modemler diğer adıyla router default şifreleri ile modemler resetlendiktden sonra modemlere giriş yapabilmenizi sağlayan şifrelerdir. Kısaca şu şekilde varsayılan modem şifreleri, router şifreleri bulunmaktadır.

 

Modem Şifreleri

Marka – IP adresi – K. Adı – Şifre

———————————————–

Türk telekom

192.168.1.1 – admin – turktelekom

Vodafone

192.168.1.1 – vodafone – vodafone

Turknet

192.168.1.1 – admin – turknet

Millenicom

192.168.1.1 – admin – 1234

Kablonet

192.168.1.1 – admin – admin

Superonline

192.168.1.1 – admin – superonline

D-smart

192.168.1.1 – admin – admin

Asus

192.168.1.1 – Admin – Admin

Huawei

192.168.1.1 – admin – admin / ttnet

TPLink

192.168.1.1 – admin – admin / ttnet

ZyXEL

192.168.1.1 – admin – 1234

               Tüm Şifreler Burada

Şekilli nick yazma orjinal sitesi!

Eskiden MSN için çok popüler olarak kullanılan şekilli nick yazma, şekilli harfler ile yazılar yazma işlemleri artık tekrar popüler olarak kullanılıyor.

Özellikle PUBG, agar.io, Counter Strike, Zula v.b. oyunlarda şekilli nick yazma, şekilli harfler ile kullanıcı adı, username oluşturma işlemleri rağbet görüyor.

Bu nedenle ortaya çıkan yada tekrar canlanmaya başlayan şekilli nick yazma, oluşturma sitelerinden biri de sekillinickyaz.com

Özellikle hızı ile dikkat çeken şekilli nick yazma orjinal sitesi, sunduğu onlarca farklı yazı tipi ile de  ön plana çıkıyor.

Sizde kullanıcı adlarınızı, username, nicklerinize hava katmak isterseniz https://sekillinickyaz.com/ adresine girerek şekilli yazılar oluşturabilirsiniz.

 

Şekilli nick yazma deyince aklımıza eskiden MSN gelirdi. MSN durumlarını süsleyen ve oldukça popüler olan şekilli nick yazma, şekilli harfler, şekkilli semboller uzun zaman sonra tekrar popüler olmaya başladı. Peki ama neden?

Şekilli nickler PUBG, Zula, CS: GO, agar.io v.b. oyunları oynayanlar sayesinde kullanıcı adlarını şekilli nickler ile yazmak istemelerinden dolayı yeniden popüler olmuş durumda.

Türkiye’nin en iyi şekilli nick siteleri diyebileceğimiz 3 site şu şekilde sıralanabilir:

1- Şekillinick.net

2- Şekillinickyaz.com

3- Şekillinickler.com

60 Adet Karlı Yeni Ek İş Fikri! Efsane Liste 2019

Tam zamanlı işinizin ne kadar maaş getirdiği aslında pek de önemli değil, doğru ek iş fikirleri bulmak ve bu yeni karlı ek iş fikirlerini uygulayarak nihayetinde tamamen serbest meslek sahibi olmak, büyük kazanç ve sağlam maaş alarak başkasının yanında çalışmaktan daha kazançlı olabilir.

Girişimcilik yolunu seçmek ve ek iş fikrinize göre çalışmak, sabah 8 akşam 7 iş sahibi olmaktan kuşkusuz daha riskli. Çünkü daha çok fedakarlık gerektirir . Bununla birlikte, kendi patronunuz olmanın ve iş fikrinizle günlük işinizde olabileceğinden çok daha fazla para kazanma yolunda ilerlemenin yaşam tarzı faydalarını yakaladığınızda, kendi işinizin zorluğu buna değecektir. Biraz yeni, karlı, ek iş fikirleri konuşalım.

Halihazırda binlerce iş fikri mevcut olduğu için, zamanınızı ayırmanız gereken doğru iş fikrini ortaya koymak zor olabilir. Özellikle de sabit işinizden fazla zaman kalmıyorsa iyi bir ek iş fikri gerekir.

Birçoğumuz, bugün kendi işimizi yapmak için bir iş fikri bulup asıl yaptığımız işten vazgeçme lüksüne sahip değiliz. Çünkü sorumluluklarımız vardır ve bu büyük bir risk içerir.

Bu yüzden, tam zamanlı olarak bir işte çalışırken ek iş yapmak çok daha mantıklı. Böylece yeni iş fikrinizi önce test edebilir, geri bildirim alabilir, iş fikrini doğrulayabilir ve asıl işinizden ayrılmadan önce gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Gündelik işinizi sürdürürken bir yandan ek iş fikrine zaman ayırabiliyorsanız, tamamen serbest meslek sahibi olduğunuzda başarılı olmakta zorluk çekmezsiniz ve asıl işinizi bırakırken zorluk çekmezsiniz.

Yeni bir iş fikrine sahip olmadan önce hangi işlerin size uygun, yetenekleriniz doğrultusunda olduğunu bilmek gerekir. Her ek iş fikri size göre olmayacaktır.

İÇİNDEKİLER

İŞKUR Bil mobil uygulaması yayında!

Bu, iş veren ve iş arayanların, çalışanların İŞKUR yapılan ilanlara ulaşabilecekleri ve işsizlik maaşı, tazminat, agi, asgari geçim indirimi gibi konuları derinlemesine öğrenebilecekleri bir uygulamadır. Kamu ilanlarını da takip edebilirsiniz.

Bu uygulama ile iş arayanlar işkur mobil e-şube ilanlarına bakabilir, başvurabilir, işveren ve iş arayan olarak işkur bilgilendirmelerine kolayca ulaşabilir.

Mobil uygulamamızı indirmek için tıklayınız:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iskur.ilan&hl=tr